Daily PLAN

2019-12-16 summarize:

最近很迷茫,不知道在干什么,总结一下自己用到的知识,与此对比,查漏补缺:
1.Python
2.html,css,javascript
3.jQuery
4.PHP,ThinkPHP
5.Vue
6.Bootstrap
7.Echarts
8.git,hexo
9.SQl:mysql,oracle,Memcached,redis
10.docker
11.Ubuntu&&Linux

2020-11-10

  • 知识归纳,文档整理
    • jQuery的文档整理
    • Vue官方文档整理
  • Python爬虫
  • java复习
  • CSDN

 评论

联系我 | Contact with me

Copyright © 2019-2020 谁知你知我,我知你知深。此恨经年深,比情度日久

博客内容遵循 署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0) 协议